ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Elke verkoop of offerte word geleverd onder de hierna vermelde verkoopsvoorwaarde, bij uitsluiting van de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de koper.

Art 1. Onze prijzen, BTW niet inbegrepen, gelden voor het maken en plaatsen in normale omstandigheden, tenzij anders vermeld op offerte. Indien wijzigingen, zelfs geringe, ten opzichte van de aanvaarde offerte tot gevolg hebben dat wij onze leveranciers meer of minder moeten betalen, dan kunnen de in rekening gebrachte prijzen dienovereenkomstig worden aangepast.

Art 2. Onze waarborgen en toleranties zijn deze van onze leveranciers.

Art 3. Het reinigen van de ramen en de beglazing is niet in onze prijs begrepen.

Art 4. Wij nemen enkel de verantwoordelijkheid op ons voor de door ons genomen maten.

Art 5. De leveringstermijn geldt enkel ten titel van inlichting en is niet bindend. Niettemin zullen deze opgegeven termijnen zo stipt mogelijk nageleefd worden. Een vertraging op de overeenkomen termijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch het verbreken van het contract. In geval van overmacht (zoals stakingen, machinedefecten, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden), hun directe gevolgen en alle mogelijke oorzaken welke vertraging van de werken tot zich meebrengen, behouden we ons het recht om de uitvoering- en leveringstermijn te verlengen.

Art 6. De materialen blijven eigendom van de firma Note Jan bvba tot wanneer de koper de rekening volledig vereffend heeft. Wij behouden ons het recht om de goederen te factureren naargelang de leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn..

Art 7. Onze facturen zijn contant betaalbaar, bij ontvangst van de factuur, op de zetel van onze firma of op het rekeningnummer en tegen de vervaldag zoals vermeld op de factuur.

Bij laattijdige betaling begint van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10% per jaar op de hoofdsom of het saldo te lopen. Daarnaast zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het bedrag der facturen met een minimum van 125,00 EUR.

Ontbrekende goederen of nog uit te voeren afwerkingen geven geen enkel recht op uitstel van betalingen. Eventuele klachten met betrekking tot de facturatie, dienen ons schriftelijk te bereiken 8 dagen na ontvangst van de factuur.
Alle kosten, direct en indirecte voortvloeiend uit wanbetaling zijn ten laste van de klant/opdrachtgever.

Art 8. De eigenaar, opdrachtgever zorgt voor de nodige vergunningen en signalisatie. In de zone waar de ramen worden geplaatst mogen geen bouwmaterialen of andere obstakels geplaatst zijn.

Art 9. Bij annulering van de bestelling of verbreking van het contract door de opdrachtgever, kent hij aan Note Jan bvba het recht toe om een schadeloosstelling te eisen van de reeds gemaakte kosten.

Art 10. De 10 jaar garantie op dubbele beglazing is ten laste van de fabrikant. Vervangingkosten zijn aanrekenbaar.

Art 11. Gebroken beglazing of beschadigde profielen dienen te worden doorgegeven binnen de 48 uur na plaatsing! Na deze 48 uur zullen de eventuele kosten in regie worden aangerekend.

Art 12. Bij geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Mechelen bevoegd.

Contacteer Ons

Volg ons ook op:

© Note Jan. Alle rechten voorbehouden. RegioWebsites